Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Službeni glasnik Grada Bjelovara

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2012.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 4. Odluka o izmjeni Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
 5. Odluka o utvrđivanju teksta X dodatka Ugovoru za djelatnost naplate parkiranja
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 2. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara za 2012. godinu
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini
 4. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2012. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 06-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
 2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
 3. Odluka o utvrđivanju teksta VI dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta I dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta IX dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 05-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalneinfrastrukture za 2011. godinu
 5. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini
 6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2011.
 7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2011. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanju na području Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara od 2011. do 2013. godine
 3. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
 4. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te izborne promidžbe
 3. Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 - sjeverni dio – grafičkog dijela pod brojem 7. Elektroenergetski razvod
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2010. godini
 2. Odluka o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. za zaduživanje kod poslovne banke
 3. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bjelovara – Zona A – Izmjena i dopuna
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i infrastrukture za 2010. godinu
 5. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Učeničkog doma u Bjelovaru
 3. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o utvrđivanju teksta VIII dodatka Ugovoru o održavanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12-2010

GRADSKO VIJEĆE
 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2011. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2011. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2011. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2010

GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju „Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara za razdoblje od 2011. do 2015. godine“.
 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2010.
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2010

GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2010. do 2015. godine
 2. Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara - Druga izmjena i dopuna
 3. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2010

AKTI GRADONAČELNIKA
 1. Odluka o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje manifestacija, skupova i prezentacija
 2. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
 3. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinice za unutarnju reviziju
 4. Pravilnik o radnim odnosima
 5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 5. Odluka o zaduženju za financijski kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar i zgrade II. Osnovne škole Bjelovar u 2010. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2010. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu GradaBjelovara za 2010.
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godine
 2. Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 3. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio
Više...
 


Stranica 3 od 7

Brzi izbor