Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Službeni glasnik Grada Bjelovara

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanju na području Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara od 2011. do 2013. godine
 3. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
 4. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te izborne promidžbe
 3. Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 - sjeverni dio – grafičkog dijela pod brojem 7. Elektroenergetski razvod
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2010. godini
 2. Odluka o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. za zaduživanje kod poslovne banke
 3. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bjelovara – Zona A – Izmjena i dopuna
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i infrastrukture za 2010. godinu
 5. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2011

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Učeničkog doma u Bjelovaru
 3. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o utvrđivanju teksta VIII dodatka Ugovoru o održavanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 12-2010

GRADSKO VIJEĆE
 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini
 3. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2011. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2011. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2011. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11-2010

GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju „Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara za razdoblje od 2011. do 2015. godine“.
 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2010.
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2010

GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2010. do 2015. godine
 2. Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara - Druga izmjena i dopuna
 3. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 09-2010

AKTI GRADONAČELNIKA
 1. Odluka o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje manifestacija, skupova i prezentacija
 2. Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
 3. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinice za unutarnju reviziju
 4. Pravilnik o radnim odnosima
 5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete "Grb Grada Bjelovara"
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine
 5. Odluka o zaduženju za financijski kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar i zgrade II. Osnovne škole Bjelovar u 2010. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 07-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini
 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Gradu Bjelovaru za 2010. godinu
 4. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu GradaBjelovara za 2010.
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2010. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 06-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godine
 2. Odluka o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 3. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1 – sjeverni dio
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 05-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o javnim priznanjima Grada Bjelovara
 2. Odluka o pokretanju postupka davanja vjerodostojnog tumačenja članka 167. stavka 3. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 3. Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 4. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja područja povijesne jezgre Grada Bjelovara zona A – izmjena i dopuna
 5. Zaključak o potrebi izgradnje doma za starije i nemoćne osobe
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 03-2010

GRADSKO VIJEĆE

 1. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2010. godini
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2009. godini
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 02-2010

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o objavi podataka o kakvoći zraka iz područne mreže na području Grada Bjelovara za 2009. godinu
 2. Odluka o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

 1. Program rada  Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2010. godinu
 2. Financijski plan Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2010. godinu
Više...
 


Stranica 3 od 7

Brzi izbor