Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Službeni glasnik Grada Bjelovara 2016 Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2016

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2016

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

   1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu
   2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
   3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu
   4. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – treće Izmjene i dopune – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
   5. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1. dio – druga Izmjena i dopuna
   6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. godinu
   7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2015. godinu
   8. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
   9. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara
   10. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
   11. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
   12. Odluka o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore
   13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
   14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora
   15. Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama
   16. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara
   17. Program potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu
   18. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području grada Bjelovara
   19. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja
   20. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
   21. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima sa područja Grada Bjelovara
   22. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac
   23. 308. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
   24. Program o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara
   25. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za održavanje i razvoj tradicijskih obrta
   26. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001)
   27. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima
   28. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune
   29. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sirara
   30. Pravilnik o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“
   31. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatne ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za prvo tromjesečje 2016. godine


AKTI GRADONAČELNIKA

  1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu
  2. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara
  3. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2016. godinu (kratkoročni)
  4. Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
  5. Odluka o provedbi aktivnosti i mjera za učinkovito upravljanje i raspolaganje nekretninama Grada Bjelovara i imenovanju Tima za njihovu provedbu
  6. Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad
  7. Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara
  8. Odluka o organiziranju prijevoza djece polaznika predškole na području Grada Bjelovara

 

Brzi izbor