Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Službeni glasnik Grada Bjelovara 2011 Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2011

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 01-2011

E-mail Ispis PDF

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara
 2. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Učeničkog doma u Bjelovaru
 3. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 6. Odluka o utvrđivanju teksta VIII dodatka Ugovoru o održavanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o utvrđivanju teksta V dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 8. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o održavanju čistoće bjelovarskih ulica i trgova
 9. Odluka o utvrđivanju teksta IX dodatka Ugovoru za djelatnost naplate parkiranja
 10. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 11. Odluka o kupovini dva stana u zgradi broj 1 POS-a u Bjelovaru, Ulica Andrije Hebranga 109
 12. Odluka o kreditiranju poduzetnika u 2011. godini
 13. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2010. godinu
 2. Izmjena i dopuna Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2010. godini
 3. Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Tajništva Grada Bjelovara u 2011. godini
 4. Odluka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Bjelovara za 2011. godinu
 5. Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstava od zaraznih bolesti u periodu od 2011. do 2013. godine
 6. Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2011. godinu (kratkoročni)
 7. Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara u 2011. godini
 8. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona
 9. Odluka o osnivanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara
 10. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2011. godini na području Grada Bjelovara
 11. Odluka o objavi javnog poziva za prikupljanje ponuda za vršenje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2011. godini na području Grada Bjelovara, koje subvencionira Grad Bjelovar
 12. Odluka o subvencioniranju goveda simentalske pasmine u 2011. godini na području Grada Bjelovara
 13. Odluka o objavi javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2011. godini na području Grada Bjelovara

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

 • Objava Javne rasprave o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja Naselja P. Krešimira IV

PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnice češke nacionalne manjine za 2011. godinu
 2. Financijski plan predstavnice češke nacionalne manjine za 2011. godinu

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnika albanske nacionalne manjine za 2011. godinu
 2. Financijski plan predstavnika albanske nacionalne manjine za 2011. godinu

PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada predstavnice mađarske nacionalne manjine za 2011. godinu
 2. Financijski plan predstavnice mađarske nacionalne manjine za 2011. godinu

TAJNIŠTVO GRADA BJELOVARA

 • Ispravak Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini

 

Brzi izbor