Službeni glasnik Grada Bjelovara

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova

Službeni glasnik Grada Bjelovara

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2016

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Dopuna Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2016. godinu (kratkoročni)
 2. Odluka o broju i visini stipendija Grada Bjelovara
 3. Odluka o dodjeli stipendija Grada Bjelovara za akademsku godinu 2016/2017.
 4. Izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2016. godini

TAJNIŠTVO

 • Ispravak
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2016

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste Staroplavnička ulica u naselju Stare Plavnice
  2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.
  4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu
  5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu
  6. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu
  7. Program potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu
  8. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu
  9. Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu
  10. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu
  11. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu
  12. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
  13. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2016

GRADSKO VIJEĆE

Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječnj – lipanj 2016. godine
Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Bjelovara
Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020.“

 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2016

GRADSKO VIJEĆE

 1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2015. godinu
 3. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2015. godinu
 4. Odluka o izradi 4. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara
 5. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2015. godinu
 6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za razdoblje od 2016. do 2019. godine
 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu
 8. Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2016

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju i druge oblike raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 2. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru – predstavnika Grada Bjelovara
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provjeru stanja i primopredaju stambenih objekata
 4. Pravilnik o postavljanju reklama
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području Grada Bjelovara

KOMISIJA ZA STATUT I POSLOVNIK

 • Odluka o komunalnoj naknadi ( pročišćeni tekst)
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2016

GRADSKO VIJEĆE

   1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu
   2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
   3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu
   4. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – treće Izmjene i dopune – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
   5. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1. dio – druga Izmjena i dopuna
   6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. godinu
   7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2015. godinu
   8. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
   9. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara
   10. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
   11. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
   12. Odluka o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore
   13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
   14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora
   15. Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama
   16. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara
   17. Program potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016. – 2020. godinu
   18. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti – Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području grada Bjelovara
   19. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja
   20. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
   21. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima sa područja Grada Bjelovara
   22. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda – simentalac
   23. 308. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
   24. Program o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara
   25. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za održavanje i razvoj tradicijskih obrta
   26. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HACCP, GLOBAL GAP, EN ISO 14001)
   27. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima
   28. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune
   29. Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sirara
   30. Pravilnik o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“
   31. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatne ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za prvo tromjesečje 2016. godine
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2015

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o produženju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara 2011. – 2015.
 2. Odluka o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ u 2016. godini
 3. Pravilnik o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“
 4. Odluka o utvrđivanja teksta Ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4025/1 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I. osnovne škole Bjelovar
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta II. osnovne škole Bjelovar
 9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta III. osnovne škole Bjelovar
 10. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar
 11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3a-2015

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
 3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
 4. Rješenje o razrješenju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara
 5. Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva
 6. Izmjene Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2015. godinu (kratkoročni)
 7. Odluka o imenovanju Tima za provođenje procesa recertifikacije Grada Bjelovara u programu certificiranja gradova/općina u povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Europi (BFC SEE)
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2015

GRADSKO VIJEĆE

  1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu
  3. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2016. godinu
  4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2016. godinu
  5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu
  6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu
  7. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 3-2015

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluke o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Bjelovara“
  2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
  3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  4. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
  5. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu
  6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu
  7. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu
  8. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2015. godinu
  9. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2015. godinu
  10. Izmjene i dopune Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2015. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 2-2015

GRADSKO VIJEĆE

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu
  2. Odluka o izradi treće izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Bjelovara – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju
  3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverozapad 1 – Izmjena i dopuna
  4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
  5. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
  6. Odluka o statusu doznačenih sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za 2015. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2015

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara Grada Bjelovara (Usklada1)
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 4. Odluka o stavljanju van snage Provedbenog urbanističkog plana „Sjeverni dio trga Stanka Vraza“
 5. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 6. Odluka o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2014. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 6-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
 3. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2015. godinu
 4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2015. godinu
 5. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2015. godinu
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2015. godinu
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 5-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar, društvo s ograničenom odgovornošću za poduzetništvo, razvoj i primjenu novih tehnologija
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 4. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Bjelovara
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara
Više...
 

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 4-2014

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluke o dodjeli Zlate plakete „Grb Grada Bjelovara“
 2. Odluke o dodjeli Pečata Grada Bjelovara
 3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2013. godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
 6. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
 7. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Bjelovaru
Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 8

Brzi izbor